പ്ലസ്‌വണ്ണിൽ ചേരും മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career beyond-sslc-a-guide-to-selecting-the-best-courses-and-career-paths-for-your-future tqf6aihtif55boes3attsbuac 1jv1hd4utim8omvj5d4jojd9k7 content-mm-mo-web-stories-career-2024

എസ്എസ്എൽസി ഫലം വന്നതിനു ശേഷം വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഉപരിപഠന മേഖല കണ്ടെത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്

Image Credit: CRS PHOTO/Shutterstock

എന്തു പഠിക്കണം എവിടെ പഠിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വിദ്യാർഥിയുടെ താൽപര്യം, ഉപരിപഠന മേഖല, അഭിരുചി, ലക്ഷ്യം, കോഴ്സിന്റെ പ്രസക്തി, വിദ്യാർഥിയുടെ പഠിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി എന്നിവ വിലയിരുത്തണം.

Image Credit: Deepak Sethi/iStock

ലോകത്തെമ്പാടും പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളിന്നുണ്ട്. കോഴ്‌സുകളുടെ ഉപരിപഠന, ഗവേഷണ, സ്കിൽ വികസന കാര്യത്തിൽ ലോകത്താകമാനം സാധ്യതകളുണ്ട്.

Image Credit: Elnur/Shutterstock

മികച്ച തീരുമാനമാണ് എസ്എസ്എൽസിക്കു ശേഷം ആവശ്യം.

Image Credit: prathankarnpap/shutterstock

പ്ലസ്ടുവിന് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പ്ലസ്ടുവിന് ശേഷം താൽപര്യമുള്ള ഉപരിപഠന, തൊഴിൽ മേഖലയേതെന്നു ലക്ഷ്യമിടണം.

Image Credit: Sk Hasan Ali/Shutterstock

വൊക്കേഷണൽ മേഖലയിൽ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ഇരുപതിലധികം വൊക്കേഷണൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളുണ്ട്.

Image Credit: Sk Hasan Ali/Shutterstock

രാജ്യത്ത് എളുപ്പത്തിൽ മികവുറ്റ തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ മികച്ച തൊഴിൽ നൈപുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ആവശ്യമാണ്.

Image Credit: Groundpictures/istock
പ്ലസ്‌വണ്ണിൽ എന്തു പഠിക്കണം

Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article