ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ് കുട്ടിയെ അനാവശ്യമായി ശിക്ഷിച്ചാൽ

മക്കളുടെ ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ് സ്വഭാവം മൂലം സമ്മർദത്തിൽ ആകുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ്

6grs067i31anltonpmi0v76eqc web-stories 8idiu3as5klchi7t6gmf3vafh https-www-manoramaonline-com-web-stories-children

ഏതൊരു കുട്ടിയേയും പോലെ തന്നെയാണവൻ എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ മനസിലാക്കുക

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ് ആണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക

ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ് ആണ് എന്നത് കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള കാരണമല്ല

ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പലവിധത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും കുറവുകളും വന്നേക്കാം

അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ജീവിത ശൈലിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായി മെഡിക്കേഷൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും

അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ അവരെ മനസിലാക്കുക