മാതാപിതാക്കളറിയാൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ

കുട്ടികളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഇകഴ്ത്തുന്നതു വലിയ ദോഷമാണ്

20cn4rktf808j6kj65n6haeqds content-mm-mo-web-stories-children-2022 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children five-qualities-of-a-good-parent 1uoe5ddkmbvpa3uq71iorflqq4

കുട്ടികൾക്കു മാതൃകയായിരിക്കണം; അവരുടെ മുന്നിൽ വഴക്കടിക്കരുത്.

അധ്യാപകരുടെ കുറ്റം കുട്ടികൾ കേൾക്കെ ഒരിക്കലും പറയരുത്.

ഒരു നേരമെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു ശീലമാക്കണം.

മക്കളുടെ കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.