6–10 വയസ്സുകാരെ പഠിപ്പിക്കാം ഈ ശീലങ്ങൾ

3h7drd3uak4ut46fqd7j1j29h4 content-mm-mo-web-stories-children-2022 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children tips-for-good-behavior-to-6-10-year-kids 60rqiq7uu080tgl9d2cnem98oc

നിങ്ങളാണ് അവർക്ക് മാതൃക എന്നത് മറക്കരുത്.

Image Credit: Shutterstock

ഷോപ്പിങിന് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കാനും ക്ഷമാപൂർവം വരിനിന്ന് പണമടയ്ക്കാനും നന്ദി പറഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതും മാതൃകയാകാം.

Image Credit: Shutterstock

മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ കയറി സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറയാം.

Image Credit: Shutterstock

മുതിർന്ന ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കാനും അവരുമായി സംസാരിക്കാനും അവർക്കു വേണ്ട സഹായം ചെയ്യാനും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം

Image Credit: Shutterstock

എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നും എപ്പോൾ സംസാരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ മേശയും പാത്രങ്ങളും വൃത്തിയാക്കണമെന്നുമൊക്ക പഠിക്കാം.

Image Credit: Shutterstock