മക്കളോട് പറയാന്‍ പാടില്ലാത്ത 6 കാര്യങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories-children-2022 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children parents-should-avoid-these-seven-things 5120coqum7b915fbv40chkaa9c 44l0aqe76ktson4vps3miulf21

കളിച്ച് സമയം കളയരുത്

പഠനവും കളിയും വിനോദങ്ങളും സംതുലനപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വേണ്ടത്

Image Credit: Shutterstock

നിനക്ക് തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ, ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല

എന്ത് പറയണം, ആരോട് പറയണം, എങ്ങനെ പറയണം, ഏതവസരത്തിൽ പറയണം എന്ന് മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം

Image Credit: Shutterstock

ഭാവിയെക്കുറിച്ചാകണം എപ്പോഴും ചിന്ത

ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി പറയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

Image Credit: Shutterstock

ആ കുട്ടിയെ കുട്ടിയെപ്പോലെ ആകൂ

ഈ വാക്കുകൾഫലം വിപരീത ഫലമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത്

Image Credit: Shutterstock

എപ്പോഴും നീ ഒന്നാമതാകണം

നഷ്ടങ്ങളെയും പരാജയങ്ങളെയും എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം.

Image Credit: Shutterstock

പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായി മാത്രം കൂട്ടുകൂടിയാൽ മതി

മക്കളുടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അളവുകോൽ പഠനമികവ് മാത്രമല്ല

Image Credit: Shutterstock