നിങ്ങള്‍ക്കും ആകാം ഒരു സൂപ്പർ അച്ഛൻ; 5 കൂൾ ടിപ്സ്

super-tips-to-be-a-good-father https-www-manoramaonline-com-web-stories 4euc3bnjra0r9hop9evp9jp4eb 1t5sj8gmcl67q3kond2gvlk89j https-www-manoramaonline-com-web-stories-children-2022 https-www-manoramaonline-com-web-stories-children

കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നതിൽ അമ്മയോളം തന്നെ അച്ഛനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അമ്മയും അച്ഛനും ഒരേപോലെ പങ്കിടണം

രണ്ടുപേർ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഉള്ള ചെലവുകൾ ആയിരിക്കില്ല ഒരു കുഞ്ഞു കൂടി വരുമ്പോൾ

ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇരുവരും നിക്ഷേപ ശീലം വളർത്തിയെടുക്കാം

കുഞ്ഞിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അവരോടൊപ്പം ക്വാളിറ്റി ടൈം ചിലവഴിക്കുക.