കുട്ടികൾ എങ്ങനെ അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു?

content-mm-mo-web-stories-children-2022 content-mm-mo-web-stories 1fqppvp6vfpbh7ab5052co38v0 content-mm-mo-web-stories-children harmful-effects-of-mobile-phones-on-children 3iojco3umoktn0scpnfo02g9ts

സ്ക്രീൻ ടൈം

ഇതൊരു പരിധി വിടുമ്പോൾ ഒരു മായിക ലോകമാണ് തനിക്ക് മുമ്പിലുള്ളതെന്ന് കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നു

Image Credit: Shutterstock

തിരക്കുള്ള മാതാപിതാക്കൾ

ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ ആരുമില്ലെന്ന തോന്നൽ പല അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്നു

Image Credit: Shutterstock

പഠന സമ്മർദം

മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന് സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതി ചില മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉണ്ട്

Image Credit: Shutterstock

സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നത് പല കുട്ടികളെയും മാനസികമായി തളർത്തുന്നു

Image Credit: Shutterstock