ഓണക്കുട്ടികൾ

content-mm-mo-web-stories-children-2022 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 4ugs1q24g0dqj9nr9ih8emrdbc 2o1aig487amatlsri6o4gj6455 kids-in-onam-attire

കൊല്ലാട് ആമ്പൽപ്പാടത്ത് ഏയ്ഞല. ചിത്രം – ജിമ്മി കമ്പല്ലൂർ

Image Credit: ചിത്രം – ജസ്റ്റിൻ ജോസ്

കൊല്ലാട് ആമ്പൽപ്പാടത്ത് ഏബൽ.

Image Credit: ചിത്രം ജിമ്മി കമ്പല്ലൂർ

ഓണവേഷത്തിൽ ജോഷ്വ.

Image Credit: ചിത്രം – ജസ്റ്റിൻ ജോസ്

ഓണവേഷത്തിൽ ജെറൂഷ.

Image Credit: ചിത്രം – ജസ്റ്റിൻ ജോസ്