ഭയപ്പെടുത്തിയുള്ള ഇത്തരം മോട്ടിവേഷനുകൾ ഫലപ്രദമല്ല!

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 3d76tslanmdkhrpc7vlrmpvft6 mn45mobs49qroe3of1cm5ffel-list

മക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തിയാണ് പലരും കാര്യം സാധിക്കുക.

Image Credit: Shutterstock.com

താൽകാലികമായ ഫലം നൽകാൻ മാത്രമേ ഇത് ഉപകരിക്കൂ

Image Credit: Shutterstock.com

മാനസികമായ സമ്മർദത്തിലേക്കും വെറുപ്പ് രൂപപ്പെടുന്നതിനുമെല്ലാം ഇതു കാരണമാകും

Image Credit: Shutterstock.com

സ്വയം പ്രചോദിതരായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ആർജവം കുട്ടികളിൽ വളർത്തുക

Image Credit: Shutterstock.com

അഭിന്ദിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും അവരിൽ പ്രചോദനം നിറയ്ക്കാം.

Web Stories

For More Webstories Visit:

anoramaonline.com/web-stories/children.html
Read Article