പെർഫക്ട് പേരന്റിങ്ങിന് ശ്രമിച്ച് സമയം കളയല്ലേ; ഇനി ‘ഗുഡ്’ പേരന്റ്സ് ആകാം

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list spqpnepqomr33ihtm16ffnk1h mn45mobs49qroe3of1cm5ffel-list

പേരന്റിങ് എന്ന പ്രക്രിയയിൽ പെർഫക്ട് എന്ന ആശയത്തിന് സ്ഥാനമില്ല.

Image Credit: Shutterstock.com

മക്കൾക്ക് വഴികാട്ടാം, പിന്തുണയ്ക്കാം

Image Credit: Shutterstock.com

അവരെ സ്വയം തീരുമാനങ്ങൽ എടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൂ

Image Credit: Istock.com

അവരോട് സ്നേഹവും കരുതലും പ്രകടിപ്പിക്കൂ

Image Credit: Shutterstock.com

തെറ്റ് പറ്റിയാൽ മക്കളോട് മാപ്പ് പറയാം

Image Credit: Shutterstock.com

മക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുമ്പോൾ അവരെ പരിഹസിക്കരുത്

Image Credit: Shutterstock.com
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/children
Read Article