കുട്ടികളിലെ അമിതവണ്ണം നിസാരമായി കാണരുതേ

2v5p7cv86i6sld0mmaajv8uje2 https-www-manoramaonline-com-web-stories-children-2023 58gpgcjr5vvp0nsc6ioj2s7ctl web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-children

കുട്ടികളിലെ അമിതവണ്ണത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്

Image Credit: Shutterstock.com

പല കാരണങ്ങൽ കൊണ്ട് അമിത വണ്ണമുണ്ടാകാം

Image Credit: Shutterstock.com

ജനിതക കാരണങ്ങളും ശാരീരിക ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഭാവവുമാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

Image Credit: Shutterstock.com

ഭക്ഷണരീതിയിൽ മതിയായ ശ്രദ്ധ നൽകുകയാണ് അമിതവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആദ്യ വഴി

Image Credit: Shutterstock.com

പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോ​ഗം കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം.

Image Credit: Shutterstock.com
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/children.html
Read Article