നിങ്ങളുടെ കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളുമായി നല്ല ബന്ധത്തിന് ചില ടിപ്പുകള്‍

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 55vi5p56gd8smp2gesngle2qsv 7eq6ls542fej8j5ejts7b66q1h content-mm-mo-web-stories-children-2023 ways-to-better-relationship-with-your-teenager

അവരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെയും സാമൂഹികവും വൈകാരികവുമായ അറിവുകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുക.

Image Credit: Shutterstock.com

അവരോടുള്ള ആദരവും സ്‌നേഹവും തുറന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല ഒരു മാര്‍ഗമാണ് ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം.

Image Credit: Shutterstock.com

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയോടുള്ള കരുതല്‍ കാണിക്കുന്നതിനായി അവര്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ താത്പര്യം കാണിക്കുക

Image Credit: Shutterstock.com

നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അവരുമായി പങ്കിടുക, പരസ്പരബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികള്‍ കണ്ടെത്തുക.

Image Credit: Shutterstock.com

കുട്ടിയോട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍, കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍, വീക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക

Image Credit: Shutterstock.com