ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാം

content-mm-mo-web-stories 32afokotullqio5h20egae3bt8 content-mm-mo-web-stories-children 7clppnv7lv873ldtuqt5295ute teach-children-to-support-special-kids content-mm-mo-web-stories-children-2023

ഭിന്നശേഷിയുള്ള സമപ്രായക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്

Image Credit: Shutterstock.com

വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക.

Image Credit: Shutterstock.com

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ സമപ്രായക്കാരുടെ സ്ഥാനത്ത് സ്വയം കാണാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക

Image Credit: Shutterstock.com

വൈകല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാന്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക

Image Credit: Shutterstock.com

പരിമിതികളേക്കാൾ വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക.

Image Credit: Shutterstock.com

ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു മാതൃകയാവുക

Image Credit: Shutterstock.com
Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/children.html

Web Stories
Read Article