സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുമോ? രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 67grc4ttf3pbfnpp4irpuf8qee k2c2o8vpu38s9ucljvuklc6h8 teaching-children-about-money-and-financial-responsibility content-mm-mo-web-stories-children-2023

ഒരു ക്ലാസിൽ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും

Image Credit: Shutterstock.com

സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സഹപാഠികളെ മനസ്സിലാക്കാനും സഹാനുഭൂതി കാണിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാം

Image Credit: Shutterstock.com

സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സഹപാഠികളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ കാണുവാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക

Image Credit: Shutterstock.com

സാഹചര്യങ്ങൾ താൽകാലികമാണെന്നും സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാവരോടും ആദരവോടും ദയയോടും കൂടി പെരുമാറാനും പഠിപ്പിക്കാം

Image Credit: Shutterstock.com

തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളതിനെ വിലമതിക്കാൻ കുട്ടികളോട് പറയുക.

Image Credit: Shutterstock.com

ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പങ്കിടാനോ സംഭാവന ചെയ്യാനോ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക.

Image Credit: Shutterstock.com

സാമ്പത്തികം പരിഗണിക്കാതെ സമപ്രായക്കാരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാനും കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/children.html

Web Stories
Read Article