ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്ത് സുരക്ഷിതരായിരിക്കാന്‍ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 42l4o00gu29avhci5q3159qv8i 7vdkl3633qramqcham4jioidbo content-mm-mo-web-stories-children-2023 guide-to-keeping-your-children-safe-in-the-digital-world

നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ അപകടങ്ങളും ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്തുണ്ട്

Image Credit: Shutterstock.com

അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കാം

Image Credit: Shutterstock.com

ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ഗം പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം

Image Credit: Shutterstock.com

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കള്‍ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം.

Image Credit: Shutterstock.com

ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുക

Image Credit: Shutterstock.com

കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി തുറന്ന ബന്ധം ഉറപ്പ് വരുത്തുക

Image Credit: Shutterstock.com

ആരോഗ്യകരമായ ഓണ്‍ലൈന്‍ ശീലങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുക

Image Credit: Shutterstock.com
Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/children.html

Web Stories
Read Article