മക്കളുടെ സൗഹൃദങ്ങളില്‍ മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങള്‍ ഇടപെടാറുണ്ടോ?

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children how-parents-can-foster-healthy-friendships-for-their-kids 7ekdprp2h6utkgn8mj6ipgrtfm 3d23tkq2s3kjuqmh37mkh74t71 content-mm-mo-web-stories-children-2024

മാതാപിതാക്കളുടെ സജീവമായ ഇടപെടല്‍ കുട്ടിയുടെ സൗഹൃദലോകത്തെ നല്ല രീതിയില്‍ സ്വാധീനിക്കും..

Image Credit: Canva

കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തില്‍ ചില സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനാകും

Image Credit: Canva

മൂല്യങ്ങളുള്ള സൗഹൃദങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് കുട്ടികളെ സഹായിക്കും.

Image Credit: Canva

മാതാപിതാക്കളുടെ അമിതമായ ഇടപെടല്‍ കുട്ടികളില്‍ അനാവശ്യമായ ആശ്രയത്വബോധം സൃഷ്ടിക്കും.

Image Credit: Canva

തുറന്ന ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്.

Image Credit: Canva

സൗഹൃദങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് രക്ഷിതാക്കള്‍ കഴിയുന്നതും ഇടപെടാതിരിക്കുക

Image Credit: Canva

വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന സൗഹൃദങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

Image Credit: Canva