അച്ഛനുമമ്മയും ഇങ്ങനെയായാൽ കൗമാരക്കാർ കൈവിട്ടു പോവില്ല

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 2lj3u2md614b2d0ndh0682eb1c 53jbgm86nmnerkojluh734lvso why-spending-quality-time-your-children-important content-mm-mo-web-stories-children-2024

മാതാപിതാക്കളുമായി നല്ല ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞ് പല തിന്മകളിലേക്കും തിരിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്..

Image Credit: Canva

ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല, സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ്

Image Credit: Canva

ദിവസവും കുറച്ച് സമയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുക

Image Credit: Canva

ഉചിതമായി ഇടപെടുക, സ്കൂൾ വിട്ടു വരുമ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുക

Image Credit: Canva

മക്കൾക്ക് മികച്ച മാതൃകയാകുക, ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക

Image Credit: Canva

കുട്ടികളുടെ നല്ല കേൾവിക്കാരാകുക, സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക

Image Credit: Canva