കൗമാര പ്രണയം തന്ത്രപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ‘പണി പാളും’

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 5kvf9fonmvikr5rb2vk7igain 6o7bv867jn6njg3gp2qqqhelu8 teenage-love-strategic-tips-for-parents-to-ease-the-stress content-mm-mo-web-stories-children-2024

കുട്ടികൾക്ക് എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് ആകർഷണവും പ്രണയവും തോന്നുക സ്വാഭാവികം..

Image Credit: Canva

കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷിതാക്കളോട് എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാക്കണം

Image Credit: Canva

കുട്ടികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക

Image Credit: Canva

പ്രണയവും വശീകരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക

Image Credit: Canva

കുട്ടികളെ ബഹുമാനിക്കുക, അന്തസ്സോടെ പെരുമാറുക

Image Credit: Canva

Image Credit: Canva