നിസാരമല്ല കുട്ടികളിലെ വിഷാദ രോഗം

vs198rind6q3bav5msa1r4po content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children child-depression-symptoms-causes-therapies-expert-opinions 13bed5qs4uil1o82dogaes5h2b content-mm-mo-web-stories-children-2024

വിഷാദരോഗത്തിന് 9 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്

Image Credit: Canva

ഇതിൽ 5 എണ്ണമെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിലനിന്നാൽ വിഷാദരോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം

Image Credit: Canva

വെറുതെയൊരു സങ്കടമൊന്നുമല്ല വിഷാദരോഗം എന്നു പറയുന്നത് ,പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു താൽപര്യവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ

Image Credit: Canva

രാത്രികാലങ്ങളിൽ തീരെ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ

Image Credit: Canva

നിരാശ, ഏകാന്തത ഇതൊക്കെ വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

Image Credit: Canva

ആത്മഹത്യാപരമായ ചിന്തകളും വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.

Image Credit: Canva