പൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ ഉടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

6g8ih2qva0gcg8jr93m2ktcr1j content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 8cr02e6bfka08lnramcpd1iki summer-baby-outfit-tips-heat-protection content-mm-mo-web-stories-children-2024

ഉടുപ്പുകൾ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ചൂട് നൽകുന്നതല്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം..

Image Credit: Canva

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോട്ടൺ ഉടുപ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

Image Credit: Canva

പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങളും മുള കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്

Image Credit: Canva

ചൂടുകാലത്ത് ഇറക്കം കുറഞ്ഞ ഉടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക

Image Credit: Canva

തൊപ്പി വെക്കാം, അധികസംരക്ഷണം നൽകാം

Image Credit: Canva

കുഞ്ഞിന് സുഖകരമായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

Image Credit: Canva