അവധിക്കാലം വെറുതെ കളയരുത്, ക്രിയേറ്റീവ് ആകാം ഓരോ ദിവസവും

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 160dk63l77cmhehvbudctcknea 24d3q8j23741g2eu281ae9t27j engage-kids-summer-vacation-creativity content-mm-mo-web-stories-children-2024

അവധിക്കാലം രസകരമല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഫോണിലേക്കും ടിവിയിലേക്കും ഒതുങ്ങിക്കൂടും ആർട്ടിലൂടെയും ക്രാഫ്റ്റിലൂടെയും കുട്ടികൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആകട്ടെ..

Image Credit: Canva

പുഴയിലോ കുളത്തിലോ ഒക്കെ നീന്തിക്കുളിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായ ഒരു അനുഭവം ആയിരിക്കും

Image Credit: Canva

കുട്ടികളെ കരാട്ടെ, കളരി, കുങ്ഫു, ജൂഡോ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കാം.

Image Credit: Canva

രസകരവും എന്നാൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതുമായ ഒന്നാണ് മൺപാത്ര നിർമാണം

Image Credit: Canva

അടുക്കളയിൽ പുതിയ പാചക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കുട്ടിയെയും ഒപ്പം കൂട്ടാം.

Image Credit: Canva

പ്രകൃതിയുമായി കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ഇണക്കിയെടുക്കാനും അവധിക്കാലം ഉപയോഗിക്കാം.

Image Credit: Canva