തനിച്ചിരുന്നു ചിരി, സംസാരം: സൈക്കോസിസിന്റെ തുടക്കമോ?

4nhiuc69lmmq26bv7sp0r2h7af content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children 23mair63tj00atkb2msij80mc understanding-psychosis-symptoms-treatment content-mm-mo-web-stories-children-2024

സ്കിസോഫ്രീനിയ പോലെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങൾ ആണ് സൈക്കോസിസ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന രോഗങ്ങൾ

Image Credit: Canva

ഡെലൂഷനുകളും (Delusion) ഹാലുസിനേഷനുകളും (Hallucination) ആണ് സൈക്കോസിസ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

Image Credit: Canva

തെറ്റായ, എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൃഢമായ വിശ്വാസങ്ങളെയാണ് ഡെലൂഷൻ എന്നു പറയുന്നത്.

Image Credit: Canva

ഉദാഹരണത്തിന് അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണ്, തന്റെ ശത്രുവാണ്, തന്നെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന ഉറച്ച തെറ്റായ വിശ്വാസം. അതല്ലെങ്കിൽ താൻ മനസ്സിൽ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ആളുകൾക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം.

Image Credit: Canva

തനിക്ക് അസാധാരണമായ, മറ്റ് ആളുകൾക്കില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസം മാനിയ ഉള്ളവരിൽ കാണാം.

Image Credit: Canva

ഹാലുസിനേഷൻ എന്നത് കാഴ്ച, കേൾവി, മണം, സ്പർശനം, രുചി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആണ്.

Image Credit: Canva

ഇല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക (ഉദാഹരണത്തിന് അശരീരി ശബ്ദം പോലെ), ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ കാണുക. ഇല്ലാത്ത മണം ഉണ്ട് എന്നു തോന്നുക, ദേഹത്ത് ഉറുമ്പരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ ഇവയൊക്കെ ഹാലുസിനേഷനുകളിൽ പെടുന്നതാണ്.

Image Credit: Canva

തന്നോട് ആരോ സംസാരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുമ്പോൾ അതിനു മറുപടിയായി ആണ് മിക്കപ്പോഴും തനിയെ സംസാരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

Image Credit: Canva

ഡെലൂസിയേഷനുകൾക്കും ഹാലുസിനേഷനുകൾക്കും പുറമേ പലതരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ, ജീവിതചര്യയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഉറക്കക്കുറവുപോലുള്ള ശാരീരികപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയും സൈക്കോസിസ് രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാം.

Image Credit: Canva

കൗമാരപ്രായത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് സാധാരണയായി സൈക്കോസിസ് രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. പത്തു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ വളരെ അപൂർവം ആണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ.

Image Credit: Canva

എത്രയും നേരത്തേ മനോരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിച്ച് ശരിയായ ചികിത്സ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും ദീർഘകാലം മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടിവരും. അതോടൊപ്പം സൈക്കോതെറപ്പി പോലുള്ള മാനസിക ചികിത്സകളും ആവശ്യമായി വരും.

Image Credit: Canva