കുട്ടികളിലെ വേർപിരിയൽ ഉത്കണ്ഠക്ക് പരിഹാരം കാണാം!

4mv130s7ut16a6pjtv44nnveq 11qqfvd8gbl78672m07cp06ffj content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children effective-strategies-overcome-separation-anxiety content-mm-mo-web-stories-children-2024

ജനിക്കുന്ന നാൾ മുതൽ കുട്ടികൾ വളരുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ തണലിലും സംരക്ഷണയിലുമാണ്

Image Credit: Canva

പിഞ്ചുകുട്ടികളിലും നവജാത ശിശുക്കളിലും വേർപിരിയൽ ഉത്കണ്ഠ സാധാരണ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്

Image Credit: Canva

ഏകദേശം 8 അല്ലെങ്കിൽ 9 മാസങ്ങളിൽ ഇത്തരം വേർപിരിയൽ ഉത്കണ്ഠ ആരംഭിക്കുന്നു

Image Credit: Canva

വേർപിരിയൽ ഉത്കണ്ഠ മുതിർന്ന കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ബാധിക്കും.

Image Credit: Canva

നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ശാരീരികമായും മാനസികമായും വേർപിരിയൽ ഉത്കണ്ഠ വരിഞ്ഞു മുറുക്കും.

Image Credit: Canva

കുറച്ചു നേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ വിട്ടു നില്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം

Image Credit: Canva

അകാരണമായ ഇത്തരം ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്

Image Credit: Canva