കുട്ടികളെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ആ ചോദ്യങ്ങൾ? ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ...അമ്പാനേ

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list mn45mobs49qroe3of1cm5ffel-list 63dindctr6hak7vtseeka5bonn

ഇന്ന് ആരോടെങ്കിലും വഴക്കിട്ടോ?

Image Credit: Canva

ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെന്ന്, ശരിയാണോ?

Image Credit: Canva

ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ക്ലാസിൽ എപ്പോഴും വഴക്കിടാറുണ്ടെന്ന് ശരിയാണോ?

Image Credit: Canva

ബാഗ് തരൂ, പരിശോധിക്കട്ടെ

Image Credit: Canva

ഇന്നത്തെ ഹോംവ൪ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്?

Image Credit: Canva

എപ്പോഴാണ് ഹോംവ൪ക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്?

Image Credit: Canva

പരീക്ഷയുടെ റിസൽറ്റ് വന്നോ? / എന്നാണു വരുന്നത്?

Image Credit: Canva