പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണോ മക്കളുടെ പരാതി? ഈ എളുപ്പവഴി പരീക്ഷിക്കൂ

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list mn45mobs49qroe3of1cm5ffel-list 1djp306pn4er67l4grvqvplcuj

സമയം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈംടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം..

Image Credit: Canva

സമയം പാഴാക്കാതെ വിനിയോഗിക്കാൻ നല്ലൊരു ടൈംടേബിൾ സഹായിക്കും

Image Credit: Canva

പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചു വേണം കാര്യങ്ങൾക്കു മുൻഗണന കൊടുക്കാൻ

Image Credit: Canva

ടൈംടേബിൾ എന്നു കേൾക്കുമ്പോഴേ പഠിത്തം മാത്രമാണെന്നു ധരിക്കേണ്ട.

Image Credit: Canva

വ്യായാമത്തിനും കളികൾക്കും വെറുതെയിരിക്കാനും കൂട്ടുകാരോടു സംസാരിക്കാനുമെല്ലാം സമയം കണ്ടെത്താം.

Image Credit: Canva

ടിവി, മൊബൈൽ ഇവയ്‌ക്കായി ചെറിയൊരു സമയം മാത്രം മാറ്റിവയ്‌ക്കുക

Image Credit: Canva