കാസർകോട് സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 75 ഇനം പക്ഷികളെ

content-mm-mo-web-stories 75jdp867ls446eatjt24dot3de 75-species-of-birds-spotted-in-kasaragod-district content-mm-mo-web-stories-environment-2022 7i0fcjfhpv1rkph8e9esf9i2f7 content-mm-mo-web-stories-environment

കാസർകോട് ജില്ലാ സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുളിയാർ റിസർവിലെ ചെമ്പിലാംകൈ, ചൊട്ട, ദർഘാസ്, ചെറ്റത്തോട് വനമേഖലയിൽ പക്ഷി സർവേ നടത്തി.

Image Credit: K. E Bijumon

സർവേയിൽ 75 ഇനം പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തി. കാസർകോട് ബേഡേഴ്സ് കൂട്ടായ്മയുമായി സഹകരിച്ചായിരുന്നു സർവേ നടത്തിയത്.

Image Credit: K. E Bijumon

കാട്ടുവേലിത്തത്ത, നീലക്കുരുവി, അസുരപ്പൊട്ടൻ, മീൻ കൂമൻ, രാചൗങ്ങൻ, മാക്കാച്ചിക്കാട തുടങ്ങിയ പക്ഷിയിനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി.

Image Credit: K. E Bijumon

കാസർകോട് ബേഡേഴ്സ് കൂട്ടായ്മയിലെ 16 അംഗങ്ങൾ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തു.

വിപുലമായി സർവേ നടത്തിയാൽ കൂടുതൽ പക്ഷികളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു.