കുശുമ്പില്ല, ഒന്നാന്തരം മിമിക്രിക്കാർ

content-mm-mo-web-stories 5oq4tfetcm6llfbc5quie8k89k 7j7kf384do17d404lgn5vtvc2f unlocking-the-astonishing-abilities-of-grey-parrots-insights-from-groundbreaking-research content-mm-mo-web-stories-environment-2023 content-mm-mo-web-stories-environment

അതീവബുദ്ധിയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കഴിവുകളും അപാരമായ ഇണക്കവും മിമിക്രിക്കാരെ തോൽപിക്കുന്ന അനുകരണ സാമർഥ്യവുമുള്ളവരാണ് ചാരത്തത്തകൾ.

Image Credit: X Platform

ആഫ്രിക്കയാണ് ഇവരുടെ ജന്മദേശം.

Image Credit: X Platform

ആഫ്രിക്കൻ ചാരത്തത്തകൾ അവർക്കു പരിചിതരായ തത്തകളെ പ്രയോജനമില്ലാതെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ തയാറാകുന്നു.

Image Credit: X Platform

അംഗങ്ങൾ സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ആഫ്രിക്കൻ ചാരത്തത്തകളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം.

Image Credit: X Platform

കലത്തിൽ കല്ലുകൾ പെറുക്കിയിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചത് കഥയാണെങ്കിലും വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തത്തകൾക്കു പ്രത്യേകം കഴിവുണ്ട്.

Image Credit: X Platform

പക്ഷികളിലെ പ്രതിഭാധനരായ തത്തകളെ ‘തൂവലുകളുള്ള ആൾക്കുരങ്ങുകൾ’ എന്നു പോലും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

Image Credit: X Platform