ജ്വലിക്കുന്ന ആഴി സമീപം, വാടാതെ ആൽമരം

mystery-of-the-indestructible-banyan-tree-at-sabarimala-dr-kv-sankaran-reveals-secrets content-mm-mo-web-stories 7047ldnl126fo50tqm212jrgb6 nhqskibk527pmsakct5s9gl7q content-mm-mo-web-stories-environment-2023 content-mm-mo-web-stories-environment

ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ആഴിയോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ആൽമരം ഭക്തർക്കു കൗതുകമാണ്

Image Credit: Nikhilraj

ആഴിയിൽ നാളികേരങ്ങൾ കത്തിയമരുന്നതിന്റെ കനത്ത ചൂട് വർഷങ്ങളായി ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടും മരത്തിനു കേടുപാടില്ല

Image Credit: Nikhilraj

പുതിയ ഇലകൾ തളിർക്കുന്നു. എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം?

Image Credit: Nikhilraj

കൊമ്പിലും ഇലയിലും ചൂടു തട്ടിയെന്നുവച്ച് മരം ഉണങ്ങിപ്പോകില്ല. ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ നശിച്ചേക്കാം

Image Credit: Nikhilraj

ഏതു മരവും നശിക്കുന്നത് അതിന്റെ വേരിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ്.

Image Credit: Nikhilraj

മണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേരിനെ ബാധിക്കാം. അത് പിന്നീട് മരത്തെയും.

Image Credit: Nikhilraj

എന്നാൽ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൽമരത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ആഴിയിലെ തീ ആൽമരത്തിന്റെ വേരിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല.

Image Credit: Nikhilraj

അടിഭാഗത്ത് തീയിടാത്ത കാലംവരെ ആൽമരം നിലനിൽക്കും.

Image Credit: Nikhilraj

മുകൾഭാഗം തീയിൽ നശിച്ചാലും അടുത്ത മഴയിൽ അവ തളിർക്കും. അത് മരങ്ങളുടെ പൊതുസ്വഭാവമാണ്.

Image Credit: Nikhilraj

അതിജീവനത്തിനായി നിരവധി തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുന്നവരാണ് സസ്യങ്ങൾ.

Image Credit: Nikhilraj