ഗുരുതര ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികൾ

content-mm-mo-web-stories 4ks95mrmhk1js911n7lsg1m5gj 3map4cb965boct33qh22ndi9fr content-mm-mo-web-stories-environment-2023 content-mm-mo-web-stories-environment wildlife-in-peril-a-closer-look-at-the-species-were-about-to-lose-forever

വേട്ടയാടലും സ്വാഭാവിക ആവാസ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും മൂലം ഗുരുതര വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ആനകൾ

Image Credit: 'X' Platform

31 വർഷത്തിനിടെ ആഫ്രിക്കൻ ആനകളുടെ സംഖ്യയിൽ 86 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: 'X' Platform

കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബംഗാൾ കടുവകളിൽ 97 ശതമാനത്തിലേറെയും നഷ്ടമായി.

Image Credit: 'X' Platform

ഗുരുതര വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പട്ടികയിലാണ് ക്യൂബൻ മുതലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Image Credit: 'X' Platform

ക്യൂബയിലെ താരതമ്യേന ചെറിയ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഇവയുടെ അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് പഠനം.

Image Credit: 'X' Platform

നിലവിൽ 70 ജാവൻ കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് പ്രധാന ഭീഷണി വേട്ടയാടൽ തന്നെയാണ്.

Image Credit: 'X' Platform

കൊമ്പുകൾക്ക് ഔഷധഗുണം ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തെ തുടർന്ന് മരുന്ന് നിർമാണത്തിനായാണ് വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത്.

Image Credit: 'X' Platform