ദുരൂഹഗുഹയിലൂടെ റഷ്യയിലേക്ക്

4crji9fb0kvd6tf74o24ujr8eq content-mm-mo-web-stories journey-to-the-mysterious-kalaroos-caves-uncover-the-ancient-india-russia-connection 4ojvgog3rm2lsmnkv16f675ur5 content-mm-mo-web-stories-environment content-mm-mo-web-stories-environment-2024

കശ്മീരിലെ കുപ്‌വാരയിലെ കാലാറൂസ് ഗുഹകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു നിഗൂഢമായ കഥ നിലനിന്നിരുന്നു

Image Credit: X

മൂന്നു ഗുഹകളാണു കാലാറൂസ് ഗുഹകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

Image Credit: X

ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ട്രാംഖാൻ എന്ന ബൃഹത്തായ ഗുഹയാണ്.

Image Credit: X

ചെമ്പുനിക്ഷേപമുള്ള ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ഏതോ അജ്ഞാത ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ബോർഡുണ്ട്.

Image Credit: X

ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലാണു റഷ്യയിലേക്കുള്ള തുരങ്കമെന്നാണു വിശ്വാസം.

Image Credit: X

കശ്മീരും റഷ്യയും തമ്മിൽ നാലായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്.

Image Credit: X

ഈ ഗുഹകൾ ലസ്തിയാൽ, മദ്മാദു എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായാണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

Image Credit: X

പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പര്യവേക്ഷകർക്ക് റഷ്യയിലേക്കുള്ള രഹസ്യപാത കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല.

Image Credit: X