കിഡ്നാപ്പർ‌മാർ

69sbj38vfv2scti4rc6uje9tla content-mm-mo-web-stories 7g2d2j3kfjs05b7dsqaotakpan discover-the-diverse-world-of-modern-birds content-mm-mo-web-stories-environment content-mm-mo-web-stories-environment-2024

ആഫ്രിക്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷിയാണ് എലനോറാസ് ഫാൽക്കൻ

Image Credit: X

മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തും ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തും പ്രജനനം നടത്തുന്നു.

Image Credit: X

ശരത്കാലത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ദ്വീപായ മഡഗാസ്‌കറിലെത്തും.

Image Credit: X

ചെറുപക്ഷികളെ പിടികൂടി അവയുടെ തൂവലുകൾ പറിച്ചുകളഞ്ഞശേഷം പാറകളിലും മലകളിലുമുള്ള വിടവുകളിലും അവയെ തടവിലാക്കും

Image Credit: X

അങ്ങനെ കുടുങ്ങുന്ന പക്ഷികൾക്ക് തൂവലുകളില്ലാത്തതിനാൽ പറക്കാനാവില്ല.

Image Credit: X

എലനോറാസ് ഫാൽക്കണുകളിലെ മോഗഡോർ എന്ന പ്രത്യേകയിനം പക്ഷികളാണ് ഈ ‘കിഡ്നാപ്പർ‌മാർ.’

Image Credit: X

പഞ്ഞകാലത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടാനായാണ് ഇവ ഇങ്ങനെ പക്ഷികളെ തടവിലാക്കുന്നതെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

Image Credit: X