കോഴി ഒരു വികാരജീവി

content-mm-mo-web-stories 5ur94k6r3efj8b3gd5fs9pb4ju 2622vql262a76j98sdm0r3ucpg discover-the-emotional-world-of-chickens-beyond-human-expressions content-mm-mo-web-stories-environment content-mm-mo-web-stories-environment-2024

മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, കോഴികളും വികാരജീവികളാണെന്ന് പഠനം..

Image Credit: Canva

മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന നിറംമാറ്റമാണ് കോഴികളുടെ വികാരമെന്താണെന്ന് വെളിവാക്കുന്നത്.

Image Credit: Canva

വിഷമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവയുടെ മുഖം കൂടുതൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

Image Credit: Canva

സമ്മർദ്ദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ മുഖത്തിന് ഇളം പിങ്ക് നിറമായിരിക്കും.

Image Credit: Canva

ഭയം, ഉത്സാഹം തുടങ്ങിയവ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ചുവപ്പു നിറമായി മാറുകയും ചെയ്യും.

Image Credit: Canva

മൂന്നു മുതൽ നാലുമാസംവരെ പ്രായമുള്ള സസ്സെക്സ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

Image Credit: Canva