വെടിവയ്ക്കും ചെടി

content-mm-mo-web-stories 2rv07apkb7tgf21854cvhjni2s 128jg091v1obbl2iatv3eers5o how-this-remarkable-plant-shoots-seeds-up-to-59-feet-away content-mm-mo-web-stories-environment content-mm-mo-web-stories-environment-2024

വെടിയുണ്ടകൾക്ക് പകരം വിത്തുകളെ പായിക്കുന്നവയാണ് ബലിസ്റ്റോക്കോറി..

ചൈനീസ് വിച്ച് ഹാസൽ എന്ന ചെടി ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തമാണ്.

ഹമാമെലിസ് മോലിസ് എന്നാണ് ഈ ചെടിയുടെ ശാസ്ത്രനാമം.

ഫ്രെയ്ബർഗ് സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിലാണ് ഈ ചെടിയുടെ വെടിവയ്പിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.

ഈ ചെടിയുടെ പഴങ്ങൾ തെറ്റാലി പോലെ പ്രവർത്തിക്കും.

പഴത്തിനുള്ളിൽ മർദം ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്നും വിത്തുകൾ പുറത്തേക്കു തെറിക്കുന്നു. പ്രത്യേക ശബ്ദവും കേൾക്കാം