ഒറ്റ ചാർജിൽ 305 കി.മീ റേഞ്ച്, സൂപ്പറാണ് കിവി

content-mm-mo-web-stories 7jut6at6vrsikke5c16neosbd9 content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack 2kav810ue9kgn1u0slheq6hibs know-more-about-baojun-kiwi

കഴിഞ്ഞ വർഷം ബവ്ജുൻ ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കാറാണ് ബവ്‌ജുൻ കിവി

ബവ്ജുനിന്റെ തന്നെ ഇ 300 എന്ന മോഡലിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപം

കഴിഞ്ഞ ഷാങ്ഹായ് ഓട്ടോഷോയിൽ ആദ്യ പ്രദർശനം

വില പ്രഖ്യാപിക്കു മുമ്പേ 3000 ബുക്കിങ്

സ്പിറ്റ് ബോഡി ഡിസൈൻ, മനോഹര രൂപഭംഗി; കാറിൽ 4 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാം

ബവ്ജുനിന്റെ പുതിയ ഇന്റർസ്റ്റെല്ലർ ഡിസൈൻ ഭാഷ്യത്തിൽ നിർമാണം

ഒരു മണിക്കൂറിൽ 80 ശതമാനം ചാർജ്. ഉയർന്നവേഗം 100 കിലോമീറ്റർ

രണ്ടുമോഡലുകൾ വില 69,800 യുവനും (8.45 ലക്ഷം രൂപ) 78,800 യുവനും (9.54 ലക്ഷം രൂപ)