ഇരുചക്ര വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 1uiu0ifqt42alk5k0u5ua7qpdm content-mm-mo-web-stories-fasttrack sovm69nm3jv41vabc8dh6tj4m factors-affecting-two-wheeler-insurance-premium

ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വാഹനത്തിന്റെ വിലയ്ക്കു നേരിട്ട് ആനുപാതികമായിരിക്കും

വാഹനത്തിന്റെ പഴക്കം പ്രീമിയം കുറയ്ക്കും

ക്ലെയിമുകൾ ഇല്ലാത്ത ഓരോ വർഷത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറർ നിങ്ങൾക്ക് എൻസിബി നൽകുന്നു

ക്ലെയിമുകൾ നടത്തിയാൽ എൻസിബി ലഭിക്കില്ല പ്രീമിയം കൂടും

വാഹനത്തിന്റെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ ആഡ്-ഓൺ സഹായിക്കുന്നു, എന്നാൽ പ്രീമിയം കൂടും