മഴയെത്തും മുൻപേ കാറിനെ ഒരുക്കാം, അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 6c2sin4rcpkvt6r2krpekp85u4 content-mm-mo-web-stories-fasttrack n82tm14a6bl6o6117qg2luuqd monsoon-car-care-to-reduce-accident

ടയർ

മഴതുടങ്ങും മുൻപ് ടയർ പരിശോധിച്ചു മാറ്റിയിടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുക

Image Credit: EFKS | Shutterstock

ഓയിൽ ലീക്ക്

മഴക്കാലത്ത് ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, ഇടയ്ക്ക് ലെവൽ പരിശോധിക്കുക

Image Credit: Flash Bullet | Shutterstock

ബ്രേക്ക്

ബ്രേക്ക് പാഡിനു തേയ്മാനമുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തിനു മുൻപു പരിഹരിക്കണം

Image Credit: Icatnews | Shutterstock

വിൻഡ്ഷീൽഡ്

വിൻഡ്ഷീൽഡ് ഗ്ലാസുകളിൽ വെള്ളമോഴുകി ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച പാടുകൾ (സ്റ്റെയിൻസ്) ക്ലീൻ ചെയ്യണം

Image Credit: ssuaphotos | Shutterstock

ഹെഡ്‌ലൈറ്റ്

ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് റിസ്റ്റൊറേഷൻ ചെയ്താൽ, മങ്ങിക്കത്തുന്ന ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ കൂടുതൽ പ്രകാശപൂരിതമാകും

Image Credit: solarseven | Shutterstock

വെള്ളത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽ

മഴക്കാലത്തു വാഹനം വെള്ളക്കെട്ടിൽൽ അകപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യരുത്

Image Credit: Scherbinator | Shutterstock