ആവേശമുണർത്തി സ്കോർപ്പിയോ ക്ലാസിക്

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack mahindra-scorpio-classic-launched 71fugof2haate4l76558gqijgt 79rigtasvatsfrdufnkq53t4je

ക്ലാസിക് എസ്, ക്ലാസിക് എസ് 11 എന്നീ രണ്ടു വകഭേദങ്ങള്‍

വില 11.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 15.49 ലക്ഷം രൂപ വരെ

ക്ലാസിക് രൂപഭംഗി നിലനിർത്തി ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി

കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഇന്റീരിയർ

സ്കോർപ്പിയോ ക്ലാസിക്കിൽ മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ ലോഗോ

Web Stories

FASTTRACK
Read More