ലംബോർഗിനി ഹുറാകാൻ ടെക്നിക്ക, വില 4.04 കോടി രൂപ

63uscpi0f9752o4b479l8eantk https-www-manoramaonline-com-web-stories-fasttrack-2022 https-www-manoramaonline-com-web-stories-fasttrack web-stories 1irfnkdi2rdo27gfjcmgqeiern

ട്രാക്കിലും റോഡിലും ഒരേ പ്രകടനം

2022 ഏപ്രിലിൽ രാജ്യന്തര വിപണിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി

കോക്പിറ്റിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റീരിയർ

സ്പോർട്ടിയായ ഡിസൈൻ.

Web Stories

For More Webstories Visit:

Fasttrack
Click Here