ലംബോർഗിനി ഹുറാകാൻ ടെക്നിക്ക, വില 4.04 കോടി രൂപ

63uscpi0f9752o4b479l8eantk content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack lamborghini-huracan-tecnica-launched-in-india-at 1irfnkdi2rdo27gfjcmgqeiern

ട്രാക്കിലും റോഡിലും ഒരേ പ്രകടനം

2022 ഏപ്രിലിൽ രാജ്യന്തര വിപണിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി

കോക്പിറ്റിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റീരിയർ

സ്പോർട്ടിയായ ഡിസൈൻ.

Web Stories

Fasttrack
Click Here