ബുഗാട്ടി സെന്റോഡിയാച്ചി

vms5vut8m00v4kjiavsf345cr https-www-manoramaonline-com-web-stories-fasttrack-2022 https-www-manoramaonline-com-web-stories-fasttrack web-stories 29ga784jh43v9qu2r7s0bh1j6i

ബുഗാട്ടിയുടെ 110 വർഷം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ മോഡൽ

ബുഗാട്ടിയുടെ ഏറ്റവും സ്പോർട്ടിയായ കാറുകളിലൊന്ന്

ബുഗാട്ടിയുടെ ഐതിഹാസിക കാർ ഇബി 110 ആദരം

എട്ടു ലീറ്റർ ക്വാഡ് ടർബോചാർജിഡ് എൻജിൻ, 1600 പിഎസ് കരുത്ത്.

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories.html
Read More