2 ദിവസം, 3000 ബുക്കിങ്; ജിംനി സൂപ്പർ ഹിറ്റ്

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack maruti-suzuki-jimny-recieves-3000-bookings-in-just-2-days 7f39s9746degft5vh1sot6oa04 3l4r5oor7q4q75kluj7et1bcgj

ആദ്യ പ്രദർശനം കഴിഞ്ഞ 12 ന്

11000 നൽകി ഓൺലൈനായോ നെക്സ ഡീലർഷിപ്പ് വഴിയോ ബുക്ക് ചെയ്യാം

1.5 ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിൻ.