ഡ്രൈവിങ് അനായാസമാക്കാൻ പൊടിക്കൈകൾ

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 keep-calm-and-drive-tips content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack 52psa7ksm8v4nnri2e55soni3a 13mdogv7v94n44j73a4gld5f1g

ക്ഷമയും സഹാനുഭൂതിയും പരിശീലിക്കുക

Image Credit: Funstock | Shutterstock

മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക

Image Credit: Pikatese | Shutterstock

ഡിഫൻസീവ് ഡ്രൈവിങ് പരിശീലിക്കുക

Image Credit: Sklo Studio | Shutterstock

സുഖപ്രദമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക

Image Credit: David Pereiras | Shutterstock

Image Credit: Nestor Rizhniak ​ | Shutterstock

ശാന്തമായ സംഗീതം ശ്രവിക്കുക

Image Credit: Tatiana Diuvbanova | Shutterstock

ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇടവേളകൾ എടുക്കുക

Image Credit: MAD_Production | Shutterstock

Image Credit: Artos | Shutterstock
Web Stories
Read More