സ്റ്റൈലൻ ലുക്കിൽ പുതിയ ഹാരിയർ

18b3u0ikrla8beqk6gnq0n5o3r content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 content-mm-mo-web-stories 32ggregr2s2nd69o7hm223p0m5 content-mm-mo-web-stories-fasttrack tata-harrier-exterior-features

കണക്റ്റഡ് എൽഇടി ടെയിൽ ലാംപ്.

കണക്റ്റഡ് എൽഇടി ലൈറ്റ്ബാർ

ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്കായ രൂപം

എൽഇഡി പ്രൊജക്റ്റർ ഹെഡ്‌ലാംപ്

കോർണറിങ് ഫങ്ഷനോടു കൂടിയ ഫോഗ്‌ലാംപ്

എയ്റോ ഇൻസേർട്ടുള്ള ആർ 18 അലോയ് വീൽ