ടാറ്റ സഫാരി ഇന്റീരിയർ ഫീച്ചറുകൾ

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 5d7ce0pqh64m1o4sl4gcip6ipl content-mm-mo-web-stories 27o9d83gg7dnhgoqrvbd4afi3c content-mm-mo-web-stories-fasttrack tata-safari-interior-features

വെന്റിലേറ്റഡ് മുൻ സീറ്റുകൾ.

പെർസോണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള ഇന്റീരിയർ കളർതീം

ഇലുമിനേറ്റഡ് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ

സുഖയാത്ര നൽകുന്ന സീറ്റുകൾ

ഗ്ലോബൽ എൻസിഎപി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 5 സ്റ്റാർ

10.25 ഇഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ

ഇലുമിറ്റേഡ് സൺറൂഫ്