ചൂടിൽ വാഹനത്തിന്റെ എസി ഓണാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാം

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack car-ac-care-tips 7v413uq8o3uc82mknic04ijn4u 4s9qj37v2fgf6ltie4275s2mk2

25,000-30,000 കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ എസി സർവീസ് ചെയ്യുക

സർവീസ് ചെക്കപ്പുകളിൽ എസിയുടെ കണ്ടെൻസറും ക്ലീൻ ചെയ്യുക

എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയതിനുശേഷം മാത്രം എസി ഓണാക്കുക

വെയിലത്തു പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എസി ഇടരുത്

എല്ലാ ഡോറും തുറന്ന് ഉള്ളിലെ ചൂടു വായു പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കുക

എസി ഗ്യാസ് റീഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുറവു കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ ചെയ്യുക

Web Stories

https://www.manoramaonline.com/web-stories/fasttrack.html

FASTTRACK