നെക്സോണിനും നെക്സോൺ ഇവിക്കും ഡാർക് എഡിഷൻ

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2024 content-mm-mo-web-stories 4cecvr0n89qo7qt4hhiuh1rt1 content-mm-mo-web-stories-fasttrack 1nb0m4hhr39n4b88ps14tt697l dark-edition-for-nexon-and-nexon-ev

സ്പോർട്ടി ലുക്കുള്ള ഇന്റീരിയർ.

നെക്സോൺ ഇവി ഡാർക് എഡിഷൻ

സ്പോർട്ടി ലുക്കുള്ള ഓൾ ബ്ലാക് എക്സ്റ്റീരിയർ

സുരക്ഷയ്ക്കായി ആറ് എയർബാഗുകൾ

ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ ഇന്റീരിയറിനും മനോഹര ലുക്ക്

സ്പോർട്ടി ലുക്കാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ ഡാർക് എഡിഷന്