യുഎഇയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്താം വെറും 6000 രൂപയ്ക്ക്

59s341fifn8cfp26ohmkjddoth content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-global-manorama from-uae-to-kerala-for-just-rs-6000 11dae6e8vc3hbkgghiqh3ae6r0

യുഎഇയിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാനനിരക്ക് അഞ്ചിലൊന്നായി കുറഞ്ഞു.

Image Credit: franckreporter/Istockphoto.com

നിലവിൽ 6,000 രൂപ മുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്

Image Credit: sasun bughdaryan//Istockphoto.com

30 കിലോ ലഗേജും 7 കിലോ ഹാൻഡ് ബാഗേജും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്ക് 5,978 രൂപ

Image Credit: Deepak Sethi/Istockphoto.com

ഓരോ വിമാനക്കമ്പനിയും നൽകുന്ന സേവനം അനുസരിച്ച് നിരക്കിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും

Image Credit: Charday Penn/Istockphoto.com

കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നാലംഗ കുടുംബത്തിനു കൊച്ചിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് 25,000 രൂപ

Image Credit: Yaroslav Astakhov/Istockphoto.com

എന്നാൽ, കേരളത്തിൽനിന്ന് യുഎഇയിലേക്കുള്ള നിരക്ക് ഇപ്പോഴും ഉയർന്നു തന്നെയാണ്

Image Credit: Thomas-Soellner/Istockphoto.com
യുഎഇയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്താം വെറും 6000 രൂപയ്ക്ക്

Read More
യുഎഇയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്താം വെറും 6000 രൂപയ്ക്ക്