ബലൂണ്‍ ആ‍ർട്ടിലൂടെ ബിസിനസില്‍ തിളങ്ങി ഷൈനി ഉമ്മന്‍

content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories 70q3pp58buioc5g20pjcn5idcr content-mm-mo-web-stories-global-manorama uae-women-entrepreneur-doing-balloon-art 11egl06hs1vtfor94drb0mmren

ബലൂണ്‍ ആർട് ചെയ്യുന്ന യുഎഇയിലെ മികച്ച സംരംഭകയാണ് ഷൈനി.

സുഹൃത്തിന്‍റെ മകളുടെ പിറന്നാള്‍ പരിപാടിക്ക് ചെയ്ത ബലൂണ്‍ ആർട് ക്ലിക്കായി

ബലൂണ്‍ ആർട് കരിയറില്‍ വഴിത്തിരിവായി

മഞ്ജു വാരിയരുടെ സന്ദേശം ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കുന്നു ഷൈനി

ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി വിജയിപ്പിക്കുകയെന്നുളളത് ഒട്ടും എളുപ്പമുളള കാര്യമല്ല

ബലൂണ്‍ ആ‍ർട്ടിലൂടെ ബിസിനസില്‍ തിളങ്ങി ഷൈനി ഉമ്മന്‍

More Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/global-manorama
Read Article