പ്രവാസകാലത്ത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ യുഎഇയിൽ താമസാനുമതി എങ്ങനെ ? അറിയാം

content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories uae-residence-permit-for-newborns 2br9lk9c7t8nn6pi07vagopl1p content-mm-mo-web-stories-global-manorama 223se538r4tm3l1u1un2vr620v

യുഎഇയിലെ പ്രവാസകാലത്ത് കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ അതിനുള്ള താമസാനുമതി 120 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നേടണം..

Image Credit: Midjourney AI

ഇല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് പിഴയും മറ്റ് നിയമനടപടികളുമാണ്

Image Credit: Midjourney AI

ആദ്യം കുട്ടിയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണം

Image Credit: Midjourney AI

തുടർന്ന് പാസ്‌പോർട്ടിന് അപേക്ഷ നൽകണം

Image Credit: Midjourney AI

കുട്ടിക്ക് യുഎഇയിലേക്ക് നിയമപരമായ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതിന് വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കണം

Image Credit: Midjourney AI

റസിഡൻസി രേഖകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ കുട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ 120 ദിവസം സമയം ലഭിക്കും

Image Credit: Midjourney AI
പ്രവാസകാലത്ത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ യുഎഇയിൽ താമസാനുമതി എങ്ങനെ? അറിയാം
പ്രവാസകാലത്ത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ യുഎഇയിൽ താമസാനുമതി എങ്ങനെ? അറിയാം