കാനഡയിലെ രാജ്യാന്തര വിദ്യാ‍ർഥികൾക്ക് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 7ua2j22giavdiic8qmdpfhua2g content-mm-mo-web-stories rules-for-international-students-in-canada content-mm-mo-web-stories-global-manorama 1hurka62lhkvpqbur7p5o9usic

ജോലി ആഴ്ചയിൽ 24 മണിക്കൂർ മാത്രം.

Image Credit: Photo by Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP

വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെ പാർട്‌ടൈം ജോലി വ്യവസ്ഥകളിൽ അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇളവ് കാനഡ പിൻവലിച്ചു.

Image Credit: mirsad sarajlic/Istockphoto.com

വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ആഴ്ചയി‍ൽ 24 മണിക്കൂർ എന്ന വ്യവസ്ഥ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും

Image Credit: Franckreporter/Istockphoto.com

സിബിഐഇ 2022 ലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 3,19,130 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളാണ് കാനഡയിലുള്ളത്.

Image Credit: Franckreporter/Istockphoto.com

കോളജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും രാജ്യാന്തര വിദ്യാർഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യക്കാരാണ്.

Image Credit: pawel.gaul/istockphoto.com

ആഴ്ചയിൽ 28 മണിക്കൂറിലേറെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക് നിലവാരം മോശമാകുന്നതായി ഈയിടെ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

Image Credit: pawel.gaul/istockphoto.com