ഗോൾഡൻ വീസയ്ക്ക് സമാനമായി 10 വർഷം സാധുതയുള്ള പുതിയ വീസ അവതരിപ്പിച്ച് ദുബായ്

content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories 2po7vemt7f6jvh5iidfaklavgi dubai-gaming-visa content-mm-mo-web-stories-global-manorama 2f9iokp1bmi8ah2hlmukfvl5f8

'ദുബായ് ഗെയിമിങ് വീസ' എന്നാണ് ഈ പുതിയ വീസയ്ക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്

Image Credit: Sorapop/Istockphoto.com

നിരവധി നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ ഈ സംരംഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Image Credit: CasarsaGuru/Istockphoto.com

പദ്ധതി ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വ്യക്തികളെയും ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗം.

Image Credit: lakshmiprasad S/Istockphoto.com

സംരംഭകർ, നിക്ഷേപകർ, ഗെയിം ഡെവലപ്പർമാർ, ഡിസൈനർമാർ, പ്രോഗ്രാമർമാർ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

Image Credit: Sorapop/Istockphoto.com

എമിറേറ്റിന്റെ ആകർഷണം വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ വീസ സഹായിക്കും.

Image Credit: Deagreez/Istockphoto.com

ഈ വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അനുവദനീയമായ പ്രായം 25 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലുമാണ്.

Image Credit: Prostock-Studio/Istockphoto.com